>


 

 

Tin Nhân lực - Việc làm

Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

23/06/2011 11:47 CH.   3627 lượt xem
Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2015 là một trong sáu chương trình đột phá mà Ðại hội lần thứ 9 Ðảng bộ TP Hồ Chí Minh đã thông qua nhằm đáp ứng nhu cầu về nhân lực chất lượng cao, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập sâu hơn của thành phố vào nền kinh tế thế giới.

Vai trò quan trọng hàng đầu

Từ nhiều năm qua, TP Hồ Chí Minh đã xác định nguồn nhân lực là một trong những nhân tố tạo nền tảng cho việc phát triển kinh tế - xã hội. Vì thế, chủ trương phát triển nguồn nhân lực đã được Ðảng bộ thành phố đề ra từ Ðại hội lần thứ 7  (2001-2005) và lần thứ 8 (2006-2010). Thành phố ưu tiên dành nhiều nguồn ngân sách đáng kể để phát triển cơ sở vật chất, trường lớp, trung tâm giáo dục dạ