>


 

 

Các biểu mẫu trong NCKH

Mẫu trình bày bản nhận xét của phản biện đề tài

28/12/2009 5:23 CH.   24084 lượt xem

Mẫu trình bày bản nhận xét của phản biện đề tài

(Theo các văn bản pháp luật về đào tạo sau đại học)

 

BẢN NHẬN XÉT ĐỀ TÀI

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP .....

 

 

Tên đề tài: ............................................................................................................................

Mã số: ..................................................................................................................................

Chủ nhiệm đề tài:.................................................................................................................

Cơ quan chủ trì đề tài:..........................................................................................................

Họ và tên người nhận xét: ...................................................................................................

Học vị, chức danh khoa học: ..............................................................................................

Đơn vị công tác: ..................................................................................................................

Nội dung nhận xét

Nội dung nhận xét phải nêu ý kiến đánh giá về các vấn đề sau:

-         Tính cần thiết, thời sự, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

-         Sự không trùng lặp về đề tài nghiên cứu so với các công trình khác đã công bố, tính trung thực rõ ràng và đầy đủ trong trích dẫn tài liệu tham khảo

-         Sự phù hợp giữa tên đề tài với nội dung của đề tài

-         Độ tin cậy và tính hiện đại của phương pháp đã sử dụng để nghiên cứu

-         Kết quả nghiên cứu mới của tác giả, đóng góp mới cho sự phát triển khoa học, kinh tế, xã hội, giáo dục... Ý nghĩa khoa học và độ tin cậy của những kết quả đó.

-         Ưu và nhược điểm về nội dung, kết cấu, hình thức của đề tài

-         Nội dung của đề tài đã được công bố trên các tạp chí, hội thảo, kỉ yếu khoa học,... giá trị khoa học của công trình đã được công bố.

-         Kết luận chung cần khẳng định mức độ đáp ứng yêu cầu của một đề tài nghiên cứu khoa học; bản tóm tắt có phản ánh trung thành nội dung của đề tài hay không; đề tài có được chấp nhận bảo vệ hay không.

Nhận xét của phản biện không cần nêu lại kết cấu và nội dung các chương của đề tài, không trình bày theo thứ tự chương mục của đề tài mà cần trình bày theo các vấn đề hay kế quả mới mà đề tài thực hiện được.

 

..............ngày........tháng........năm........

Người phản biện

(kí, ghi rõ họ và tên)Chi tiết xem tệp đính kèm

Xem thêm
 
Tiêu điểm Xem nhiều